image

งานนำเสนอบริษัท

ผลิตภัณฑ์ View All

Sold: 51

Sold: 51

Sold: 51

Sold: 51

Sold: 51

Sold: 51

ใบเสนอราคา

เลือกสิ่งที่ต้องการ

ขอราคา ขอตัวอย่าง รายละเอียดใบเสนอราคา
แนะนำบริษัท

บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด 

             เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548 บนเนื้อที่ 3 ไร่ โดยมีคุณอิทธิกร ศรีจันบาลเป็นผู้บริหารงาน  เพื่อ ซื้อ-ขายคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อรีไซเคิล บริษัทได้ร่วมมือกับสำนัก งานเขตลาดกระบังในการแก้ไขปัญหาขยะ เพื่อให้เกิดการรีไซเคิลและหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

พร้อมบริการที่มาตรฐาน

    -  การให้คำปรึกษา : วงษ์พาณิชย์มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำหน่วยงานของ ท่าน ในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการฝึกอบรม ตลอดจนการจัดการวัสดุเหลือใช้และของเสียอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้น ทาง

    -  การจัดเก็บ : เรามีการจัดเก็บที่ถูกต้องเหมาะสม คำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย มีพื้นที่รองรับปริมาณวัตถุดิบอย่างเพียงพอ

    -  การรีไซเคิล : เราให้ความสำคัญแก่วัสดุเหลือใช้ สนับสนุนกระบวนการหมุนเวียนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ในฐานะผู้ เชี่ยวชาญการบำบัดและรีไซเคิลปลายทาง

    -  การขนส่ง : วงษ์พาณิชย์มีความพร้อมในด้านแรงงาน และเครือข่ายสาขา ยานพาหนะ และเครื่องจักรทุ่นแรงด้วยการบริหารขนส่งที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีแผนสำรองในการขนส่งฉุกเฉิน พร้อมทุกบริการ

    -  การรับซื้อ : รับซื้อประเภท พลาสติก โลหะ เหล็ก กระดาษ ทองแดง อลูมิเนียม สแตนเลส และอื่น ๆ จาก ชุมชน  สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ

              ในการดำเนินงานจะยึดถือรูปแบบการทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรมจริงใจใน การให้บริการเราจัดเตรียมพนักงานที่พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการคัดแยกขยะแก่ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์  และความพอใจสูงสุด  ในกระบวนการรับซื้อเราเลือกใช้เครื่องชั่งดิจิตอลเพื่อความชัดเจน เที่ยงตรงส่วนกระบวนการ สินค้าเราได้นำรูปแบบการตัด การอัดด้วยเครื่องจักรมาใช้งานเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม

TAG ยอดนิยม